D’acord amb el que estableix la normativa vigent, us informem que el nostre nom és AG GIRBAU OFICINA TECNICA SL  CIF: B63910889 amb domicli fiscal al Carrer Catalunya 12 de la Roca del Vallès -08430- Barcelona Núm Registre DGPFA J-388 GC concertada assegurança de responsabilitat civil segons article  6 Decret 347/1995, de 28 de desembre i 15 Llei 9/1992 de 30 d’abril
Les dades d’inscripció al Registre Mercantil de barcelona: T. 37803 f 196 F.  B-313171.
D’acord amb els articles 44, 45 i 46 de la Llei 26/2006, disposem d’un servei d’atenció al client i servei de defensor del client totalment extern a la nostra corredoria al qual podeu recorrer per escrit a  EMIN GLOBAL SL C/ ramón albó 78 -0827-Barcelona.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, us recordem que les vostres dades s’han incorporat al nostre fitxer, titularitat de AG GIRBAU OFICINA TECNICA SL, amb domicili a La Roca del Vallès al carrer Catalunya, 12. La finalitat del tractament és prestar al prenedor, assegurat i beneficiari les gestions i informació necessàries en l’ambit assegurador. Podeu exercir el dret d’accés, d’oposició, rectificació o cancel·lació de les vostres dades personals per petició escrita a les nostres oficines.