Responsable de les dades

Nom: AG GIRBAU OFICINA TECNICA SL CIF: B63910889

Adreça: Carrer Catalunya, 12 08430 La Roca del Vallès

Telèfon: 93 842 26 76

Mail: info@assegurancesgirbau.com

Contacte Delegat de protecció de dades: info@assegurancesgirbau.com

Finalitat

Les dades proporcionades seran utilitzades per tal de

Gestionar les seves assegurances

• Realitzar-li ofertes d’assegurances personalitzades i ajustades a les seves necessitats

• Gestionar els contractes d’assegurances contractades, incloent-hi si així s’acorda la gestió del cobrament de les primes d’assegurança

• Proporcionar-li el servei de gestió de sinistres

• Proposar-li modificacions en els seus contractes que puguin ser del seu interès

Promocionar els nostres serveis

• Proporcionar-informació de nous productes i serveis

Elaborarem perfils comercials d’acord amb la informació facilitada per tal d’ajustar els serveis i ofertes, no adoptant-se mai decisions automatitzades en base als perfils.

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i després de la finalització de la mateixa, fins que sol·liciti la cancel·lació de les seves dades, amb l’objecte de remetre-li ofertes que puguin ser del seu interès i reprendre la relació professional.

Legitimació

Les dades de què disposem són els necessaris per a dur l’efectiva intermediació dels contractes d’assegurances que ha contractat amb una o més asseguradores mitjançant la nostra corredoria, tenint per nostra part la consideració de responsables de les dades de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2006 de 27 de Juliol de Mediació en assegurances.

Destinataris

Les seves dades seran comunicades a les entitats asseguradores destinatàries dels contractes, així com en cas de sinistre i sempre que vostè .lo autoritzi i amb el límit de les dades afectats pel sinistre a altres asseguradores.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la corredoria estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits .

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a la defensa dels seus interessos en la gestió dels contractes d’assegurances intermediats pel responsable del fitxer

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra corredoria deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació.

Si no desitja rebre comunicacions promocionals de la nostra empresa per algun o tots els mitjans de comunicació, pot comunicar el seu desig d’oposar-se a la finalitat de promoció dels nostres productes i serveis, el que no anirà en detriment de mantenir la finalitat de gestionar els contractes de assegurances intermediats pel responsable del fitxer.

Vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades, si així ho estima convenient a un altre corredor o entitat asseguradora

En l’exercici dels drets precedents pot dirigir-se per email a info@assegurancesgirbau.com o a les nostres oficines situades al Carrer Catalunya, 12 08430 – La Roca del Vallès, aportant sempre una còpia del seu DNI. La resposta a l’exercici de drets es realitzarà al domicili que figuri en els contractes subscrits amb la nostra corredoria.

En cas que no atenguem a l’exercici de drets expressats en aquest apartat, vostè està facultat per acudir al nostre delegat de protecció de dades, qui vetllarà pels seus interessos o presentar una reclamació davant l’agència de protecció de dades, Un. Disposa de tota la informació a efectes d’aquesta reclamació a la pàgina www.agpd.es

Procedència de les dades

Les dades de què disposem són els que ens van ser proporcionats en el moment de la contractació de les pòlisses o petició dels projectes, així com les dades derivades de les gestions del contracte com les renovacions de pòlisses o sinistres esdevinguts en la vigència del contracte.

En alguns casos les dades bàsiques per a càlcul d’un risc han pogut ser proporcionats per un col·lectiu, prèvia autorització dels seus membres, en aquests casos les dades només s’utilitzaran d’acord amb les indicacions dels representants del col·lectiu i aquestes dades seran eliminats si així ho requereixen els acords amb el col·lectiu, excepte per a aquells titulars de dades, per als quals es mitjancen contractes d’assegurances, en aquest cas els drets es regeixen per l’apartat anterior.